REGULAMIN spotkań SPEED DATING:

1. Organizatorem spotkań jest firma eve fashion italy

2. Aby wziąć udział w speed dating’u należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie randewu.pl

3. Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy).

4. W spotkaniach speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.

5. Podczas spotkania przedstawiamy się tylko imieniem.Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udostępniana w trakcie spotkania swoich danych kontaktowych.

6. Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 10 dni roboczych.

8. Usługodawca – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się uczestników na spotkaniu szybkiej randki.

9. Zapisanie się na wybrany Speed Dating oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu speed-dates.com.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.

10. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „O nas”.

11. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.

12. W razie mniejszej liczby chętnych uczestników na dane spotkanie, organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia spotkania na inny termin. Minimalna ilość uczestników 20osób.


Przetwarzanie danych osobowych:

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez speed-dates.com.pl, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest eve fashion italy NIP: 8961387263

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi, spotkań oraz w celach marketingowych.

3. Dane osobowe to: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu zawarcia umowy kupna- sprzedaży wejściówek na spotkania organizowane przez portal speed-dates.com.pl

5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom lub instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.